Deklaracja dostępności

Wstęp

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej osir.wagrowiec.eu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa osir.wagrowiec.eu spełnia wymagania w 99.25 %.

 • Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 oraz WCAG 2.1 (AA),
 • W celu ułatwienia nawigacji po stronach witryny, dla osób korzystających z klawisza TAB klawiatury, został wdrożony mechanizm Skip link, umożliwiający szybkie przejście do najważniejszych elementów strony (menu, treść, wyszukiwarka),
 • W celu łatwego zidentyfikowania aktualnego miejsca kursora wdrożono czytelny focus dla wszystkich elementów strony,
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takie jak Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu,
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z innymi programami i technologiami wspierającymi użytkowników (np. programy do odczytu treści strony),
 • Linki – wszystkie linki otwierające treść w nowym oknie zostały odpowiednio oznaczone i informują użytkownika o otwarciu nowego okna przed podjęciem czynności,
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu dokłada starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych,
 • Serwis oparty jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Data publikacji strony osir.wagrowiec.eu: 2019-03-08
 • Data ostatniej aktualizacji strony: 2021-11-30
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-11-30
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej:
  • osoba kontaktowa: Marta Gogolewska
  • adres e-mail: dyrektor@osir.wagrowiec.eu
  • telefon: +48 67 26 22 481
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec
 • Strona aktualizowana na bieżąco.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.
 • W menu "Kontakt" zawarte są dane teleadresowe instytucji.
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ww. osobą.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu (pomieszczenia biurowe, restauracja, pokoje gościnne), przy ul. Kościuszki 59, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
  • wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu co umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na piętro,
  • przy budynku nie są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • w budynku nie ma obszarów kontroli,
  • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 2. Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 59, przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
  • wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu co umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na piętro,
  • w budynku dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich umożliwiający wjazd z holu na halę,
  • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
  • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze na holu w pobliżu wejścia głównego do budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • w budynku nie ma obszarów kontroli,
  • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 3. Budynek noclegowy Pawilon Nielba nie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
  • wejście do budynku nie znajduje się na poziomie gruntu co uniemożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na piętro,
  • przy budynku nie są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
  • nie jest wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • w budynku nie ma obszarów kontroli,
  • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Budynek Korona stadionu boiska z trawą naturalną, przy ul. Kościuszki 59, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
  • wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu co umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na piętro,
  • dostępne są podjazdy umożliwiające wjazd dla osób niepełnosprawnych na trybuny stadionu,
  • przed wjazdem są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • w budynku nie ma obszarów kontroli,
  • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Aktualności